TELİF NEDİR

Telif, hukuken eser kabul edilen fikri ürünlerin bir nevi mülkiyet hakkıdır.

Hukuka göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.

FSEK  kapsamında güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan, “yağlı ve suluboya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tekzipler, kazma oyma….” olduğu belirtilmiştir.

Eserler, toplum hayatını güzelleştirir ve yaşanmaya değer kılar. Eserleri ve eserleri yaratanları korumak Devlet ve toplum için öncelik olmalıdır.

 

 

Hukukumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,

b. Şekillenmiş olması,

c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,

d. Fikri bir çabanın sonucu olması,   gerekmektedir.

 

Telif Haklarında ise ilgili kanunlardan yararlanmak için kayıt ve tescil müracaatı yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eser Sahibi, hak sahipliğini ispatlamak kaydıyla mevcut yasalardan yararlanır, Yalnız bu durumda mahkemelerde mülkiyeti ve hak sahipliğini ispat etme zorluğu yaşanmaktadır, bir diğer olumsuzlukta ülkemizde sıklıkla yaşandığı gibi gerçekte hak sahibi olmayan kötüniyetli kişilerin ilgili eseri adlarına  tescil ve kayıtlamaları halinde yaşanmaktadır.

Bir eserin kötüniyetle sahiplenmesi ve tescil edilmesi halinde gerçek hak sahipleri telafisi güç maddi manevi kayıplarla uğramaktadırlar. Ülkemizde mahkemelerin yavaş işlemesi de mevcut mağduriyetin artmasına sebebiyet vermektedir.

Eser Sahipliğinde ispat kolaylığı sağlaması, kötüniyetli kişiler için caydırıcılık özelliği taşıması için tescil ve kayıt işlemlerinin yapılmasını faydalı olacaktır…

 

Bugünkü Uygulamada Fikir ve Sanat Eserlerinin Tescil ve Kayıt ;

-Zorunlu Kayıt

-İsteğe Bağlı Kayıt olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin (İlim ve Edebiyat Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Musiki Eserleri, Sinema Eserleri, Veri Tabanları) kayıt ve tescili yapılabilir, mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir…

 

Eser Türleri:

 

İlim ve Edebiyat Eserleri; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya’ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,…

 

Güzel Sanat Eserleri ; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda, estetik değere sahip olan Yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, mimarlık eserleri, heykeller, kabartmalar ve oymalar, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi, el işleri ve küçük sanat eserleri ,tekstil, moda tasarımları, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri, fotografik eserler ve slaytlar, grafik eserler, karikatür eserleri, her türlü tiplemeler…

 

Musiki Eserleri; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.

 

Sinema Eserleri; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.

 

İşlenmeler ve Derlemeler; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.

Tercümeler, roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi, musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması, musiki aranjman ve tertipleri, güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması, bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi, Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması, Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim yapılması, Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlarıdır. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez) İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler.

 

Eserlerinize tam bir hukuki koruma sağlamak için Hukukçularımıza danışabilirsiniz … (212) 272 2800

 
BİZE ULAŞIN

Bize her konuda ulaşabilirsiniz.

0212 288 26 22
0212 272 28 00
FAX
0212 274 61 46


USTASINA DANIŞIN

Bilgi almak istediğiniz tüm sorularınızı usta ekibine sorabilirsiniz

  Hemen Danış